GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij Parking.be, de slimme website waarmee u een parkeerplaats kunt vinden, aankopen, (ver)huren of verkopen.

En accédant à et/ou en utilisant ce site Web (ci-après « le Site »), vous acceptez de vous conformer et d’être lié par les conditions générales d’utilisation figurant ci-dessous, ainsi que le cas échéant, les autres conditions et règlements qui figurent sur le Site.

Het gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande en verplichte registratie als verkoper of verhuurder, bevestigt, voor zover als nodig, uw erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en daarom nodigen we u uit om regelmatig de inhoud ervan na te kijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Tenzij anders aangegeven, zullen dergelijke wijzigingen in principe van kracht zijn zodra ze worden gepubliceerd op de Site.

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kan u noch Parking.be, noch de verbonden diensten gebruiken.

  1. Verbod om de integriteit van de Site aan te tasten

U mag op geen enkele wijze de integriteit van de Site aantasten, bijvoorbeeld door de goede werking ervan te verstoren, of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan te reproduceren zonder hiervoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen.         

  1. Gebruik van Parking.be

De loutere raadpleging van het grootste gedeelte van de Site vereist geen voorafgaande registratie. Indien u echter een parkeerplaats wenst te verkopen of te verhuren en deze op de Site wenst te publiceren, dient u zich eerst te registreren.

In dit verband moet u, om uw registratie effectief te maken, een gebruikersnaam kiezen (Parking.be gebruikersnaam) en een e-mailadres opgeven om uw wachtwoord aan te maken.

Het gebruik van de Site vereist eveneens het naleven van verschillende regels, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verbod:

- om van de diensten van Parking.be gebruik te maken terwijl u niet de juridische bevoegdheid hebt om contracten af te sluiten of indien u minderjarig bent of indien uw Parking.be account geschorst is om het even welke reden,

- om onjuiste of bedrieglijke inhoud te verspreiden op de Site,

- om inhoud te publiceren waarvoor u niet over de vereiste rechten beschikt (foto’s, teksten,…) ,

- om advertenties te plaatsen voor parkeerplaatsen waarvoor u geen wettelijke en/of contractuele toestemming heeft om deze te koop of te huur aan te bieden,

- om pornografische inhoud te verspreiden op de Site,

- om de door Parking.be opgestelde evaluatiesystemen te ondermijnen,

- om een ander persoon toe te laten uw wachtwoord of gebruikersnaam te gebruiken,

- om een inbreuk te plegen op eender welke toepasselijke wet of reglementering of op de rechten van derden of één van onze regels en voorschriften,

- om de door u gevraagde advertenties niet te betalen,

- om ongevraagde e-mails te verspreiden (spamming),

- om op eender welke manier (reproductie, verandering, enz.) schade te berokkenen aan de gepubliceerde inhoud op de Site, meer bepaald aan de intellectuele eigendomsrechten van Parking.be en aan die van andere gebruikers,

- om substantiële delen van de Site te downloaden of te hergebruiken of om systematisch of regelmatig minder substantiële delen te downloaden of te hergebruiken,

- om virussen of elke andere technologie te verspreiden die schade zouden kunnen berokkenen aan de goede werking van de Site alsook aan de belangen van de andere gebruikers van de Site,

- om op eender welke wijze informatie over de andere gebruikers van Parking.be te verzamelen en/of te verwerken, zoals hun e-mailadressen, zonder hiervoor een gerechtvaardigd belang te hebben of hun voorafgaande toestemming te hebben verkregen.

  1. Adverteren

Alleen gebruikers die zich vooraf en correct op de Site hebben geregistreerd, kunnen parkeerplaatsen te koop of te huur aanbieden. De gebruiker moet eveneens Parking.be garanderen dat hij over de nodige rechten beschikt met betrekking tot de inhoud van zijn advertenties en dat hij Parking.be toelating geeft deze op haar Site onder te brengen.

Het is aan elke verkoper/verhuurder om de parkeerplaats(en) in kwestie alsook desgevallend alle hieraan verbonden verkoops- of verhuurvoorwaarden op de hiervoor bestemde pagina van de Site zo duidelijk en volledig mogelijk te omschrijven. Parking.be benadrukt immers en voor zover nodig dat zij geen enkele garantie geeft voor de desbetreffende parkeerplaats. Bovendien oefent Parking.be geen enkele voorafgaande controle uit op de informatie die door de gebruikers wordt verstrekt, met uitzondering van de e-mailadressen die worden gebruikt om hun registratie te bevestigen.

Egalement, il est possible que certains vendeurs/loueurs, tels que des vendeurs professionnels, soient en outre légalement tenus de communiquer un plus grand nombre d’informations que des vendeurs « privés » (telles que par exemple leur nom, leur siège social et leur numéro d’identification au registre de commerce compétent), auquel cas c’est là aussi à ces seuls vendeurs qu’il appartient de se conformer pleinement aux dispositions légales applicables.

  1. Gegevens die tussen de gebruikers van de Site zijn uitgewisseld

U erkent en aanvaardt om al deze persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor (a) de communicatie via de Site die alleen betrekking mag hebben tot een corresponderende transactie, (b) de door derden aangeboden diensten via de Site, zoals bijvoorbeeld de betaaldienst, en (c) ieder ander gebruik waarvoor de betrokken gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven nadat deze werd ingelicht over de nagestreefde doeleinden.

U mag deze gegevens overigens enkel gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, en in het bijzonder in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens.

  1. Gratis en betalende diensten

Uw inschrijving alsook de mogelijkheid om een eerste huuradvertentie te plaatsen op de Site zijn gratis. Het plaatsen van een verkoopadvertentie of van meer (huur en/of verkoop) advertenties is echter betalend. Het is ook mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, aan bepaalde advertenties meer belang toe te kennen. Meer informatie vindt u in de desbetreffende rubriek van de Site.

Als u een consument bent, erkent en aanvaardt u met betrekking tot de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering begint met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, dat zodra de bestelling is geplaatst, er geen herroepingsrecht is, in overeenstemming met artikel 16 (m) van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en artikel VI.53.13° van het Wetboek van economisch recht.

  1. Inhoud

Pour tout contenu qui nous aura été communiqué, vous concédez à Parking.be, de manière irrévocable et gratuite, un droit non exclusif, cessible, international, perpétuel (c’est-à-dire, pour la durée de la protection en cause) (a) d’héberger, de stocker, de reproduire, de distribuer, d’exécuter et de représenter, de présenter ou d’utiliser d’une autre manière ce contenu (en totalité ou en partie) en relation avec les services de Parking.be; et (b) d’améliorer, de modifier, d’adapter, de traduire, de développer, de créer des œuvres dérivées et/ou des œuvres nouvelles basées sur et/ou dérivées de ce contenu; (c) d’émettre des copies, de communiquer ou de mettre autrement ce contenu à la disposition du public en rapport avec les services de Parking.be; (d) d’utiliser ce contenu en association avec tout autre contenu; et (e) de concéder des sous-licences sur les droits qui ont été concédés en vertu de ces conditions d’utilisation. En outre, vous renoncez à exercer à l’encontre de Parking.be tout droit moral correspondant, dans le respect des dispositions légales applicables.

Om de parkeerplaatsen die op haar Site te koop of te huur worden aangeboden, zo goed mogelijk voor te stellen, erkent en aanvaardt u in dit opzicht dat Parking.be deze desgevallend kan wijzigen en zal trachten om regelmatig alle doorgegeven overeenstemmende beelden te verzamelen en te compileren. Parking.be zal er zo goed mogelijk over waken dat deze catalogus steeds correct en up-to-date is, zonder dat zij hieromtrent echter enige waarborg kan geven.

  1. Infractions aux conditions d’utilisation du Site

En tant qu’intermédiaire entre vendeurs/loueurs et acheteurs/locataires, Parking.be s’efforce de veiller au bon fonctionnement du Site et des services qui y sont liés pour tenter de faire en sorte que cela demeure un lieu d’échange convivial et sûr. C’est pourquoi Parking.be compte également sur votre soutien en vous invitant à nous signaler tout problème qui serait contraire aux dispositions légales applicables ou aux conditions d’utilisation du Site.

De manière générale et non exhaustive, si nous considérons que des utilisateurs contreviennent aux conditions d’utilisation du Site, nous nous réservons le droit de restreindre, de suspendre et/ou de mettre fin à ses services en ce qui les concerne, ainsi que de retarder la publication de contenu hébergé, voire de le supprimer et/ou d’interdire et/ou de restreindre l’accès au Site.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Parking.be oefent een platformactiviteit voor online hosting uit, in overeenstemming met artikel 14 van de Europese Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende de elektronische handel.

Niettegenstaande alle inspanningen vanwege Parking.be om de kwaliteit van de op de Site verstrekte informatie te garanderen, geven wij geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, nut of actuele karakter van deze informatie. Parking.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor een tikfout of eender welke andere fout of tekortkoming in verband met de inhoud van de Site.

Bovendien en niettegenstaande alle mogelijke inspanningen vanwege Parking.be om de Site zo goed mogelijk te laten functioneren, kan Parking.be geen enkele garantie bieden betreffende de toegang, de inhoud, de bereikbaarheid en de goede werking van de Site. Parking.be kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van andere gebruikers, noch voor iedere onderbreking van de bereikbaarheid of een defect in de werking van de Site, meer bepaald in verband met de veiligheid en dit om welke reden dan ook vermits dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren die zij niet in de hand heeft.

Bovendien worden de websites waarnaar hyperlinks verwijzen niet gecontroleerd door Parking.be. Parking.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor illegale inhoud op deze websites, noch voor de hyperlinks naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze Site vormt op geen enkele wijze een goedkeuring of garantie van de kwaliteit vanwege Parking.be.

U erkent en aanvaardt, als gebruiker van de Site, dat Parking.be in feite slechts een uitwisselingsplatform is met als doel gebruikers in contact te brengen teneinde hen toe te staan parkeerplaatsen aan te kopen of te verkopen of te huren, volgens de voorop vastgestelde voorwaarden en modaliteiten.

Het moet ook vermeld worden dat Parking.be nooit tussenkomt in de transactie tussen kopers/huurders en verkopers/verhuurders aangezien Parking.be uitsluitend de aan haar meegedeelde advertenties zal hosten.

Op eender welk moment en zonder zich te hoeven rechtvaardigen heeft Parking.be het recht het ter beschikking stellen van de Site te schorsen, zowel tijdelijk als definitief. Parking.be zal echter haar uiterste best doen om de gebruikers hiervan op voorhand te verwittigen.

U erkent en aanvaardt dat de technische gegevens van Parking.be een grotere bewijswaarde zullen hebben in geval van een betwisting betreffende het gebruik van de Site (zoals bijvoorbeeld het bewijzen van het afsluiten van elektronische overeenkomsten).

Parking.be kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden, en dit onverminderd de dwingende wetsbepalingen die van toepassing zijn indien u als consument handelt, voor enige indirecte schade, zoals met name maar niet beperkt tot, het verlies van winst, omzet of gegevens, om welke reden dan ook, en dit zelfs indien Parking.be verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Parking.be ten opzichte van uzelf of wie dan ook, beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totaalbedrag van de bedragen die u ons heeft betaald tijdens de zes (6) maanden voorafgaand aan onze aanmaning, of (b) 150 EUR. Parking.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van een zware fout die zij zou hebben begaan.

Tenslotte aanvaardt u om Parking.be alsook haar gevolmachtigden, agenten en bedienden desgevallend te verdedigen en schadeloos te stellen tegen iedere eis of klacht, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, ingesteld door een derde ten gevolge van of voortvloeiend uit uw inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de Site of enig document dat door verwijzing daarin is opgenomen of een schending door u van enige wet of recht van dergelijke derden.

  1. Eerbiediging van de privacy

Les informations personnelles que vous nous communiquez ne sont pas transmises à des tiers à des fins de marketing sans que vous n’en ayez été informé au préalable (par exemple par le biais d’emails ou d’encarts sur le site). Ces informations ne sont utilisées que dans le cadre fixé par le Règlement sur le respect de la protection de la vie privée.  Par ailleurs, ces informations sont stockées et traitées sur des serveurs situés en Europe, dont Parking.be veille à ce que l’accès soit sécurisé de la meilleure façon possible, et ce aussi bien de manière physique que technologique.

U wordt gevraagd onze diensten en de Site niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met het privacybeleid.

  1. Varia

10.1       Indien één of meerdere bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, onwettig of niet-afdwingbaar zou(den) geacht worden ten gevolge van een gerechtelijke of administratieve beslissing, dan zal (zullen) de overige bepaling(en) van toepassing blijven. De betrokken bepaling(en) zal (zullen) zo goed mogelijk vervangen worden door één of meerdere bepaling(en) met een gelijkwaardige uitwerking.

10.2       10.2 Het is belangrijk te weten dat Parking.be de transacties die op de Site plaatsvinden niet goedkeurt noch valideert. U erkent en aanvaardt bijgevolgd dat u als enige aansprakelijk bent voor de wettigheid van uw handelingen via deze Site. Parking.be sluit formeel elke verantwoordelijkheid uit voor de advertenties die via de Site worden gepubliceerd. Het feit dat wij niet hebben gereageerd op een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de Site, betekent niet dat wij niet zullen optreden in geval van een nieuwe inbreuk. vous reconnaissez et acceptez que vous êtes le seul responsable de la légalité des actes que vous posez au travers du Site. Parking.be décline expressément toute responsabilité liée aux annonces qui sont publiées au travers du Site. L’absence de réaction de notre part à une infraction aux conditions d’utilisation du Site ne signifie en aucune façon que nous renoncerions à agir en cas de nouvelle infraction.

10.3       Deze gebruiksvoorwaarden alsook de documenten die door verwijzing hierin zijn opgenomen, kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Behalve andersluidende bijzondere bepalingen, zullen deze nieuwe bepalingen in principe onmiddellijk van kracht zijn zodra ze worden gepubliceerd op onze Site.

10.4       Iedere partij handelt in eigen naam en voor eigen rekening. Partijen zijn onafhankelijk en er bestaat tussen uzelf en Parking.be geen enkel voornemen om een band van ondergeschiktheid, lastgeving of welke gelijkaardige relatie dan ook te scheppen.

10.5       Vous reconnaissez et acceptez que les droits et obligations figurant dans les présentes conditions d’utilisation ainsi que de tous les documents qui y sont incorporés pourront être, librement et de plein droit, cédés par Parking.be à un tiers en cas de fusion, cession, acquisition ou tout autre événement de même nature.

10.6       De activiteiten van Parking.be worden beheerd door de Proxiparking BV, wiens maatschappelijke zetel gelegen is te 1050 Brussel, Louizalaan, 523 en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.225.660.

10.7       10.7 Behalve in geval van uitdrukkelijk andersluidend beding, moet iedere kennisgeving aan Parking.be geadresseerd worden per e-mail aan het adres info@parking.be of per post naar onze maatschappelijke zetel. Elke kennisgeving van Parking.be aan u wordt verzonden per e-mail naar het adres dat u bij uw registratie hebt opgegeven en wordt in beginsel geacht door u te zijn ontvangen binnen 24 uur na verzending van de e-mail. Parking.be kan u eveneens een mededeling sturen via een aangetekend schrijven naar het adres door u meegedeeld bij uw registratie. Deze mededeling wordt geacht u te hebben bereikt binnen de drie (3) dagen na verzending. info@parking.be, ou par la poste à notre siège social. Toute notification de Parking.be qui vous est destinée vous sera envoyée par e-mail à l’adresse que vous nous avez communiquée lors de votre inscription et sera en principe réputée vous être parvenue endéans les 24 heures après l’envoi de cet e-mail. Parking.be peut également vous adresser une notification par courrier recommandé à l’adresse qui nous aura été communiquée lors de votre inscription et cette notification sera en principe réputée vous être parvenue endéans les trois (3) jours après l’envoi de ce recommandé.

10.8       Ce Site, son exploitation et son usage sont régis par le seul droit belge, à l’exclusion des règles relatives aux conflits de lois. Sauf disposition légale contraire impérative, les tribunaux francophones de Bruxelles sont seuls compétents pour toute dispute liée à l’accès et/ou à l’utilisation de ce Site. Sauf en ce qui concerne la récupération des montants impayés qui sont dus à Parking.be, avant d’engager une procédure judiciaire, vous reconnaissez et acceptez que les parties veilleront au préalable à rechercher une solution à l’amiable, que ce soit par exemple par la voie de la médiation. Des informations sur les modes alternatifs de règlement des litiges peuvent d’ailleurs être obtenues via le lien http://ec.europa.eu/odr/

Tenslotte kunnen wetten en reglementeringen evolueren, het is niet omdat gelijkaardige transacties reeds plaatsvonden in het verleden dat deze noodzakelijk toegelaten blijven.

Voor alle vragen, gelieve u te richten tot de rubriek Contact op onze Site.

Voor meer informatie over het consumentenrecht, kunt u ook de website van de bevoedge Belgische Federale Overheidsdienst raadplegen: https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consommateurs

Laatst bijgewerkt op: April 2021