Site logo

Privacybeleid

Parking.be die wordt beheerd door Proxiparking BVA, wiens maatschappelijke zetel gelegen is te 1050 Brussel, Louizalaan, 523 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0842.225.66, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn website, alsook die van zijn partners en contactpersonen.

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 (AVG), treedt Parking.be in het algemeen op als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt. In sommige gevallen kan Parking.be echter optreden als een verwerker en/of als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met een andere organisatie, in welk geval specifieke en aanvullende informatie aan de betrokkenen zal worden verstrekt.

In elk geval, zal Parking.be zijn best doen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegevens gaat het?

De persoonsgegevens die door Parking.be worden verzameld en verwerkt kunnen van geval tot geval verschillen, zoals, maar niet beperkt tot, naam, voornaam, huisadres, contactgegevens, bankrekeningnummer, afbeeldingen, cookies, gegevens met betrekking tot het raadplegen van de website en/of bestellingen bij Parking.be, waaronder, indien van toepassing, gegevens met betrekking tot het beheer van eventuele geschillen, waarvoor de betrokken personen uitdrukkelijk hun toestemming geven.

Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de betrokkenen, hetzij via de desbetreffende formulieren, hetzij via de sociale media of andere gebruikte (elektronische) communicatiemiddelen.

Voor welke doeleinden?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Parking.be in staat te stellen als verwerkingsverantwoordelijke, naargelang het geval:

  • om gevolg te geven aan verzoeken om ontvangen contact en/of bestellingen
  • om de nieuwsbrief en/of enige andere informatie in verband met de activiteiten van Parking.be te versturen,
  • om de activiteiten van Parking.be te bevorderen,
  • om statistische analyses uit te voeren,
  • om het contract uit te voeren waarbij de betrokken persoon partij is of van de precontractuele maatregelen die op zijn/haar verzoek zijn genomen, en dus meer in het bijzonder voor het beheer van de klanten, de facturering en de eventuele inning. In dit geval worden de desbetreffende gegevens bewaard voor de duur van de uitvoering van het contract en de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Zonder deze persoonsgegevens zou Parking.be niet alle of een deel van de hierboven vermelde doeleinden kunnen bereiken. Bovendien worden deze gegevens, met uitzondering van de bovenvermelde specifieke bewaartermijnen, bewaard zolang de betrokkenen daartegen geen bezwaar maken.

De verwerking van dergelijke gegevens is derhalve gebaseerd, al naar gelang het geval, op de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, de toestemming van de betrokkene en/of de vervulling van de gerechtvaardigde belangen van Parking.be en/of een derde partij, maar die, naar de mening van Parking.be, ook ten goede komen aan de betrokkenen.

Welke rechten hebben de betrokken natuurlijke personen?

Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn/haar wettelijke rechten van inzage en correctie kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk te verzoeken om gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn te verwijderen, of om de verwerking te beperken indien de wettelijke voorwaarden dit toestaan. Evenzo is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor "direct marketing"-doeleinden. Tot slot is het in bepaalde gevallen mogelijk om persoonsgegevens die aan Parking.be zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Om één van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijk verzoek, ondertekend en gedateerd, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, per gewone post naar Parking.be of per e-mail naar privacy@parking.be verstuurd worden.

Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht om, in voorkomend geval, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel, www. gegevensbeschermingsautoriteit.be

Aan wie kunnen deze gegevens worden doorgegeven?

Persoonsgegevens worden, naargelang het geval, meegedeeld

  • aan de betrokken personen zelf,
  • aan de gebruikers en partners van Parking.be in de gevallen die aan de betrokken personen worden meegedeeld
  • aan de openbare, fiscale en sociale overheden, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van Parking.be, en
  • verwerkers en andere zakelijke contacten van Parking.be, zoals een IT-dienstverlener, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun respectieve taken.

In het algemeen worden de betrokken gegevens niet doorgegeven buiten een lidstaat van de Europese Unie. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal Parking.be ervoor zorgen dat er andere passende waarborgen worden ingebouwd waarover de betrokken personen nadere informatie kunnen vragen.

Laatst bijgewerkt op: April 2021