Gebruiksvoorwaarden

Welkom op Parking.be, de slimme website waar je een parkeerplaats kunt vinden, kopen, huren of verkopen.

Door deze website (hierna te noemen "de Site") te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de onderstaande gebruiksvoorwaarden en, indien van toepassing, de overige voorwaarden en bepalingen die op de Site worden vermeld.

Gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande en verplichte registratie als verkoper of huurder bevestigt, voor zover nodig, uw erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en we nodigen u daarom uit om de inhoud ervan regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Tenzij anders aangegeven, zullen deze wijzigingen in principe van kracht zijn zodra ze op de Site worden gepubliceerd.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van Parking.be of de bijbehorende diensten.

  1. Verbod op het beschadigen van de integriteit van de Site

Het is ten strengste verboden om de integriteit van de Site te ondermijnen, bijvoorbeeld door de goede werking ervan te verstoren of door de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder onze schriftelijke toestemming.         

  1. Parkeren.be gebruiken

Het raadplegen van het grootste deel van de Site vereist geen voorafgaande registratie. Als u echter een parkeerplaats op de Site wilt verkopen of verhuren, moet u zich eerst registreren.

Om uw registratie effectief te laten zijn, moet u een gebruikersnaam kiezen (Parking.be gebruikersnaam) en een e-mailadres opgeven om uw wachtwoord aan te maken.

Daarnaast vereist het gebruik van de Site de naleving van een aantal regels, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:

- geen gebruik maken van de diensten van Parking.be als u niet handelingsbekwaam bent, niet meerderjarig bent of als uw Parking.be account om welke reden dan ook is opgeschort,

- onnauwkeurige of misleidende inhoud op de Site plaatsen,

- inhoud verspreiden waarvoor je niet de vereiste rechten hebt (foto's, teksten, enz.),

- advertenties te plaatsen voor parkeerplaatsen die u wettelijk en/of contractueel niet mag verkopen of verhuren,

- pornografische inhoud op de Site te verspreiden,

- de evaluatiesystemen van Parking.be ondermijnen,

- toestaan dat een andere persoon uw wachtwoord of gebruikersnaam gebruikt,

- in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving of de rechten van derden, of met een van onze voorschriften,

- de gevraagde advertenties niet te betalen,

- ongevraagde elektronische post verspreiden (spamming),

- op welke manier dan ook inbreuk te maken (reproductie, wijziging, enz.) op de inhoud die op de website wordt gepubliceerd, met name wat betreft de intellectuele eigendomsrechten van Parking.be en van andere gebruikers,

- substantiële delen van de Site downloaden of hergebruiken, of systematisch of regelmatig minder substantiële delen van de Site downloaden of hergebruiken,

- virussen of andere technologie te verspreiden die de goede werking van de Site of de belangen van andere gebruikers van de Site kunnen schaden,

- op geen enkele manier informatie over andere Parking.be gebruikers, zoals hun e-mailadressen, verzamelen en/of verwerken zonder legitieme reden of zonder hun voorafgaande toestemming.

  1. Adverteren

Enkel gebruikers die zich vooraf correct hebben ingeschreven op de Website mogen parkeerplaatsen te koop of te huur aanbieden. Bovendien moet de gebruiker Parking.be garanderen dat hij over de nodige rechten beschikt voor de inhoud van zijn aanbiedingen en dat hij Parking.be toestemming geeft om deze op de site te plaatsen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke verkoper/verhuurder om op de daartoe voorziene plaatsen op de website zo duidelijk en volledig mogelijk de parkeerplaats(en) te beschrijven die hij/zij te koop of te huur aanbiedt en, in voorkomend geval, de eventuele verkoop- of huurvoorwaarden die eraan verbonden zijn. Parking.be benadrukt dat het geen enkele garantie geeft met betrekking tot de parkingplaats in kwestie. Parking.be oefent ook geen enkele voorafgaande controle uit over de informatie die de gebruikers hem meedelen, met uitzondering van de e-mailadressen die gebruikt worden om hun inschrijving te bevestigen.

Het is ook mogelijk dat bepaalde verkopers/verhuurders, zoals professionele verkopers, wettelijk verplicht zijn om meer informatie te verstrekken dan "particuliere" verkopers (zoals hun naam, statutaire zetel en identificatienummer in het relevante handelsregister), in welk geval het ook aan deze verkopers alleen is om volledig te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

  1. Gegevens gedeeld tussen gebruikers van de Site

U erkent en stemt ermee in dat u al deze persoonlijke informatie alleen gebruikt voor (a) communicatie via de Site, die alleen betrekking mag hebben op een overeenkomstige transactie, (b) diensten die door derden via de Site kunnen worden aangeboden, zoals de betalingsservice, en (c) elk ander gebruik waarvoor de betrokken gebruiker toestemming heeft gegeven na te zijn geïnformeerd over de nagestreefde doelen.

Bovendien mag u deze informatie alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

  1. Gratis en betaalde services

Uw registratie en de mogelijkheid om een eerste huuradvertentie op de Site te plaatsen zijn gratis. Voor het plaatsen van een of meer verhuur- en/of verkoopadvertenties worden echter kosten in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, bepaalde advertenties een grotere zichtbaarheid te geven. Meer informatie hierover vindt u in de desbetreffende rubriek van de Site.

Als je een consument bent, sIn het geval van de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd en waarvoor deexHet proces begint met uw voorafgaande toestemming.variabele exprès, u erkent en aanvaardt dat er, zodra de bestelling is geplaatst, geen herroepingsrecht meer bestaat, in overeenstemming met artikel 16(m) van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en artikel VI.53.13° van het Wetboek van Economisch Recht.

  1. Inhoud

Voor elke content die u ons verstrekt, verleent u Parking.be, onherroepelijk en kosteloos, een niet-exclusief, overdraagbaar, wereldwijd, eeuwigdurend recht (d.w.z. voor de duur van de betreffende bescherming) om (a) deze content te hosten, op te slaan, te reproduceren, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, weer te geven of anderszins te gebruiken (geheel of gedeeltelijk) in verband met de Parking.be diensten te hosten, op te slaan, te reproduceren, te distribueren, uit te voeren, voor te stellen, weer te geven of anderszins te gebruiken (geheel of gedeeltelijk) in verband met de Parking.be diensten; en (b) dergelijke content te verbeteren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te ontwikkelen, afgeleide werken en/of nieuwe werken te maken op basis van en/of afgeleid van dergelijke content; (c) kopieën uit te geven van, te communiceren met of anderszins beschikbaar te stellen aan het publiek in verband met de Parking.be diensten; (d) dergelijke content te gebruiken in combinatie met andere content; en (e) sublicenties te verlenen voor de rechten die zijn verleend onder deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast doet u afstand van eventuele morele rechten die u hebt ten opzichte van Parking.be, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

In dit opzicht erkent en aanvaardt u dat Parking.be, om de parkeerplaatsen die via de website te koop of te huur worden aangeboden zo goed mogelijk te presenteren, deze van tijd tot tijd kan wijzigen en zich zal inspannen om op regelmatige tijdstippen alle overeenstemmende afbeeldingen die hem zijn meegedeeld, te verzamelen en samen te stellen. Parking.be zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze catalogus steeds correct en up-to-date is, maar kan hiervoor geen enkele garantie bieden.

  1. Inbreuken op de gebruiksvoorwaarden van de Site

Als bemiddelaar tussen verkopers/huurders en kopers/huurders streeft Parking.be naar een goede werking van de Site en de bijbehorende diensten, en wil het een gebruiksvriendelijke en veilige plaats blijven voor uitwisselingen. Daarom rekent Parking.be ook op uw steun door u uit te nodigen om ons elk probleem te melden dat in strijd is met de geldende wettelijke bepalingen of met de gebruiksvoorwaarden van de site.

Als wij van mening zijn dat gebruikers de gebruiksvoorwaarden van de Site overtreden, behouden wij ons het recht voor om in het algemeen en op niet-exhaustieve wijze de diensten met betrekking tot hen te beperken, op te schorten en/of te beëindigen, evenals de publicatie van gehoste inhoud te vertragen of zelfs te verwijderen en/of de toegang tot de Site te verbieden en/of te beperken.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Parking.be werkt als een online hostingplatform in overeenstemming met artikel 14 van de Europese Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 inzake elektronische handel.

Hoewel Parking.be alles in het werk stelt om de kwaliteit van de informatie op de website te garanderen, geven we geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of actualiteit van die informatie. Parking.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor typografische of andere fouten of gebreken in de inhoud van de website.

Bovendien, en ondanks alle middelen die Parking.be inzet om de optimale werking van de website te verzekeren, kan Parking.be geen enkele garantie bieden betreffende de toegang, de inhoud, de beschikbaarheid en de goede werking van de website, en kan Parking.be niet verantwoordelijk worden gesteld voor een handeling of een nalaten van andere gebruikers, een onderbreking in de beschikbaarheid of een defect in de werking van de website, met name wat betreft de veiligheid ervan, ongeacht de oorzaak, aangezien dit het gevolg kan zijn van talrijke factoren die Parking.be niet onder controle heeft.

Bovendien worden de websites waarnaar hyperlinks kunnen worden gelegd vanaf deze Website niet gecontroleerd door Parking.be en kan Parking.be niet aansprakelijk worden gesteld voor illegale inhoud op deze websites of voor hyperlinks naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze Website impliceert geen goedkeuring of kwaliteitsgarantie door Parking.be.

Door gebruik te maken van deze website erkent u en aanvaardt u dat Parking.be in werkelijkheid slechts een uitwisselingsplaats is met als doel de gebruikers met elkaar in contact te brengen om hen in staat te stellen parkeerplaatsen te verkopen, te kopen of te verhuren volgens de beschikbare voorwaarden die zullen worden bepaald.

In dit opzicht moet worden benadrukt dat Parking.be op geen enkel moment tussenkomt in de transactie tussen kopers/huurders en verkopers/huurders, aangezien wij enkel de inhoud van de advertenties die ons worden toevertrouwd hosten.

Parking.be heeft het recht om de terbeschikkingstelling van de Site op elk moment en zonder opgaaf van redenen tijdelijk of definitief te schorsen. Parking.be zal echter alles in het werk stellen om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

In geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van de website (zoals het bewijs van het sluiten van elektronische contracten), erkent u en aanvaardt u dat de technische gegevens van Parking.be een hogere bewijskracht hebben.

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn indien u een consument bent, kan Parking.be bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet of gegevens, om welke reden dan ook, zelfs indien Parking.be op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Parking.be jegens u of enige andere persoon beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totale bedrag dat u aan ons hebt betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan het begin van de actie, of (b) 150 EUR. Parking.be is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van grove nalatigheid.

Tot slot stemt u ermee in om Parking.be en zijn vertegenwoordigers, functionarissen en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door derden wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of enig document dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of enig recht van een dergelijke derde.

  1. Respect voor privacy

De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt niet doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande medeweten (bijvoorbeeld door middel van e-mails of inserts op de site). Deze informatie wordt alleen gebruikt binnen het kader van de Privacy Protection Regulations. Bovendien wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt op servers in Europa, waartoe Parking.be de toegang op de best mogelijke manier verzekert, zowel fysiek als technologisch.

U wordt verzocht geen gebruik te maken van onze diensten en de Site als u het niet eens bent met ons Privacybeleid.

  1. Algemeen

10.1       Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of van de documenten waarnaar hierin verwezen wordt, onwettig of ontoepasbaar zouden worden verklaard op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zullen de andere bepalingen hierdoor niet worden beïnvloed en zal (zullen) de betreffende bepaling(en), voor zover mogelijk, worden vervangen door een of meer bepalingen van gelijke strekking.

10.2       Het is belangrijk om weten dat Parking.be de transacties die plaatsvinden op de Site niet goedkeurt of valideert. Parking.be doet dus niet u erkent en aanvaardt dat alleen u verantwoordelijk bent voor de rechtmatigheid van de handelingen die u via de Site verricht. Parking.be wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met advertenties die op de Site worden gepubliceerd. Het feit dat wij niet hebben gehandeld in reactie op een schending van de Gebruiksvoorwaarden, kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van ons recht om te handelen in geval van een verdere schending.

10.3       Deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de nieuwe bepalingen in principe onmiddellijk van kracht wanneer ze op onze site worden geplaatst.

10.4       Elke partij handelt in eigen naam en voor eigen rekening. Aangezien de partijen onafhankelijk zijn, is het niet de bedoeling om tussen u en Parking.be een relatie van ondergeschiktheid, mandaat of enige andere soortgelijke relatie te creëren.

10.5       U erkent en stemt ermee in dat de rechten en verplichtingen in deze Gebruiksvoorwaarden en alle hierin opgenomen documenten vrij en automatisch kunnen worden overgedragen door Parking.be aan een derde in het geval van een fusie, overdracht, overname of andere soortgelijke gebeurtenis.

10.6       De activiteiten van Parking.be worden beheerd door Proxiparking SRL, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.225.660.

10.7       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient elke kennisgeving aan Parking.be per e-mail te worden verstuurd naar info(at)parking.be, of per post naar ons hoofdkantoor. Elke kennisgeving van Parking.be aan u wordt per e-mail verstuurd naar het adres dat u hebt opgegeven bij uw registratie en wordt normaal gesproken geacht door u te zijn ontvangen binnen 24 uur nadat de e-mail is verstuurd. Parking.be kan u ook een kennisgeving sturen per aangetekende post naar het adres dat u bij uw registratie hebt opgegeven, en deze kennisgeving wordt in principe geacht u te hebben bereikt binnen drie (3) dagen na verzending van deze aangetekende post.

10.8       Deze Site, de werking en het gebruik ervan vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de regels met betrekking tot wetsconflicten. Tenzij anders bepaald door dwingend recht, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot en/of het gebruik van deze website. Met uitzondering van de invordering van onbetaalde bedragen die u verschuldigd bent aan Parking.be, erkent u en stemt u ermee in dat de partijen, alvorens een gerechtelijke procedure op te starten, eerst zullen zoeken naar een minnelijke schikking, bijvoorbeeld via bemiddeling. Informatie over alternatieve methoden voor geschillenbeslechting kunt u vinden via de volgende link http://ec.europa.eu/odr/

Omdat wet- en regelgeving kunnen veranderen, betekent het feit dat soortgelijke transacties in het verleden hebben plaatsgevonden niet noodzakelijkerwijs dat ze nog steeds toegestaan zijn.

Als u vragen hebt, raadpleegt u het gedeelte Contact op de Site.

Voor meer informatie over consumentenrecht kun je ook de website van de Belgische Federale Overheidsdienst raadplegen, die verantwoordelijk is op dit gebied: https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consommateurs

Laatste update : November 2023

Vergelijk lijsten

Vergelijk