Privacybeleid

Parking.be, dat wordt beheerd door Proxiparking SRL, met maatschappelijke zetel op Louizalaan 523 te 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.225.660, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn website, alsook van zijn partners en contactpersonen.

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) treedt Parking.be over het algemeen op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt. In sommige gevallen kan Parking.be echter optreden als onderaannemer en/of gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking met een andere organisatie, in welk geval specifieke en aanvullende informatie zal worden verstrekt aan de betrokkenen.

Parking.be zal in ieder geval alles in het werk stellen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegevens hebben we het?

De persoonsgegevens die door Parking.be worden verzameld en verwerkt, kunnen verschillen van geval tot geval, zoals, maar niet beperkt tot, naam, voornaam, adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, afbeeldingen, cookies, gegevens met betrekking tot de raadpleging van de website en/of de bestellingen bij Parking.be, met inbegrip, in voorkomend geval, van gegevens met betrekking tot het beheer van eventuele geschillen, waarvoor de betrokken personen uitdrukkelijk hun toestemming geven.

Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de betrokken personen, via de desbetreffende formulieren of via de sociale media of andere gebruikte (elektronische) communicatiemiddelen.

Voor welke doeleinden?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Parking.be in staat te stellen in de betrokken gevallen op te treden als verantwoordelijke voor de verwerking:

  • om te reageren op ontvangen contactverzoeken en/of bestellingen,
  • om de nieuwsbrief en/of andere informatie over de activiteiten van Parking.be te versturen,
  • de activiteiten van Parking.be promoten,
  • statistische analyses uit te voeren,
  • om het contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of de precontractuele maatregelen die op zijn/haar verzoek zijn genomen, en meer in het bijzonder om het klantenbeheer, de facturering en de eventuele inning daarvan te waarborgen. In dit geval worden de betreffende gegevens bewaard voor de duur van het contract en de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Zonder deze persoonsgegevens zou Parking.be niet in staat zijn om alle of een deel van de voornoemde doeleinden te vervullen. Bovendien worden deze gegevens, met uitzondering van de hierboven vermelde specifieke bewaartermijnen, bewaard zolang de betrokkenen geen bezwaar maken.

De verwerking van dergelijke gegevens is dus, naargelang het geval, gebaseerd op de uitvoering van het desbetreffende contract, de toestemming van de betrokkene en/of de behartiging van de legitieme belangen van Parking.be en/of een derde, maar die, naar de mening van Parking.be, ook de betrokkenen ten goede komen.

Welke rechten hebben de betrokkenen?

Alle betrokken personen kunnen hun wettelijke rechten op toegang en correctie kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk om de verwijdering van gegevens te vragen die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn, of de beperking van de verwerking als dit wettelijk is toegestaan. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Ten slotte is het in bepaalde gevallen mogelijk om de persoonsgegevens die aan Parking.be zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en om deze gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Om een van deze rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart, per gewone post naar Parking.be of per e-mail naar privacy@parking.be.

Ten slotte heeft elke betrokkene het recht om, indien nodig, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la presse, 35, 1000 Brussel, www.autoriteprotectiondonnees.be

Aan wie kunnen deze gegevens worden doorgegeven?

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven:

  • de mensen zich zorgen maakten,
  • Parking.be gebruikers en partners in de aangegeven gevallen aan de betrokken personen,
  • openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover nodig om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van Parking.be, en
  • onderaannemers en andere professionele contacten van Parking.be, zoals een IT-dienstenleverancier, voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectieve taken.

In het algemeen worden de betrokken gegevens niet doorgegeven buiten een lidstaat van de Europese Unie. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal Parking.be ervoor zorgen dat er andere passende waarborgen worden gehanteerd, waarover betrokkenen meer informatie kunnen inwinnen.

Laatste update : November 2023

Vergelijk lijsten

Vergelijk